top of page
  • Writer's pictureGaila Cohen Morrison

מר בנט שלום - רפורמות באנגלית במשרד החינוך 5

מר בנט שלום,

זאת אני, גיילה כהן מוריסון מא.ה.ב.ה. שבוע שעבר שיתפתי אותך בחוויה המדהימה של רב לשוניות שחווינו בבלגיה. הצהרת שאתה רוצה שכל ילד בישראל ידע לדבר אנגלית. מניסיוני הרב – אלה השינויים שחייבים לקרות:

קודם כל – כיתות קטנות יותר! אין לילדים הזדמנות להתנסות בדיבור בכיתות של 40. בארצות אירופאיות רבות של אוכלוסיות רב לשונית הילדים לומדים בקבוצות של 10-15 תלמידים.

קבוצות קטנות נותנות הזדמנות למורה להתמקד בתלמידים בודדים. לימוד שפה מוצלח דורש הדגמה – כך שהתלמידים ישמעו את המורה מדברת ואז יתנסו בעצמם בדיבור באופן מידי. הקבוצות הקטנות מאפשרות לתלמידים לדבר בסביבה טבעית ללמידה מוצלחת דרך משחקים כמו משחק הזיכרון ורביעיות. בנוסף, קל יותר לתלמידים להקשיב ולדבר עם האחרים תוך כדי שהם מתנסים בדיאלוגים ובהצגות קצרות. ייתכן וניתן יהיה ליצור קבוצות קטנות יותר על ידי הוספה של 2-3 מורים מתלמדים או מתנדבים למורה הכיתה.

כיתות קטנות יותר ללימוד שפה זרה מוצלחת

עוד נקודה חשובה- אם הורים, לדוגמא הורים לדוברי אנגלית, רוצים לשלם לכיתות נוספות בשביל ילדיהם – אל תהפכו את זה לבלתי חוקי! גם התלמידים שלא נמצאים בכיתה הנוספת יצאו מורווחים מכיתה קטנה יותר וילמדו טוב יותר.

נדבר שוב שבוע הבא עם עוד רעיונות לגרום לכל ילד בישראל לדבר אנגלית,

גיילה

1 view0 comments
bottom of page